Nazwa Przedmiotu: 
PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE 1 - PROEKOLOGICZNE
Rodzaj przedmiotu: kierunkowyJednostka prowadząca: Katedra Mieszkalnictwa i Podstaw Techniczno-Ekologicznych Architektury
Nauczyciel odpowiedzialny za przedmiot: Prof. nadzw. dr hab. inż. arch. Marek Wołoszyn
Wymagania wstępne: dyplom studiów I stopnia na kierunku architektura i urbanistyka
Efekty kształcenia: Nauczenie formowania przestrzeni obiektów użyteczności publicznej z uwzględnieniem zasad projektowania zrównoważonego, nabycie umiejętności planowania koncepcji energetycznych obiektów i podstaw ekologicznej certyfikacji budynków. 
Treść merytoryczna przedmiotu: 
Wykłady: podanie w formie skondensowanej zasobu wiedzy niezbędnej dla prac projektowych prowadzonych na ćwiczeniach. 
Ćwiczenia: Studenci na konkretnej lokalizacji mają opracować projekt budynku użyteczności publicznej w oparciu o zasady projektowania zrównoważonego, z uwzględnieniem systemów pasywnych, energooszczędnych, określając dane do przeprowadzenia certyfikacji ekologicznej (energetycznej) planowanego obiektu. Dla zestawienia z zaprojektowanym budynkiem maja obliczyć zapotrzebowanie energetyczne budynku standardowego o identycznej kubaturze. 
Metody nauczania: Zajęcia polegają na pracy studialnej i projektowej na zajęciach, na początku których formułuje się zadanie projektowe, które winno być rozwiązane metodą kolejnych przybliżeń. Prowadzone są indywidualne korekty, zadania domowe, zadania klauzurowe i przeglądy zaawansowania prac projektowych. 
Literatura:Podstawowa:
M. Wołoszyn – „Ekorewitalizacja - zagadnienia architektoniczne”, wydawnictwo Exemplum, Szczecin-Poznań, 2013r.
T. Herzog – „Solar Energy in Architecture and Urban Planning”, Prestel, Munich 1996
J. Mikoś – “Budownictwo ekologiczne”, Arkady, W-wa 2002
A. Wegener – Sumień – „Ekologiczne miasta, osiedla, budynki” – Inst. Gosp. Przestrzennej i Kom., W-wa 1991
M. Wołoszyn – „Wykorzystanie energii słonecznej w budownictwie jednorodzinnym” – COIB, W-wa 1991
M. Wołoszyn – „Projektowanie rewitalizacji zabudowy czynszowej z uwzględnieniem uwarunkowań ekologicznych” – Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, Szczecin 2005
Programy do certyfikacji energetycznej budynków Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
Uzupełniająca: 
MATERIAŁY DO POBRANIA: 
HARMONORAM WYKLADÓW
HARMONOGRAM ĆWICZEŃ PROJEKTOWYCH
SAMOUCZEK RHINO_DIVA
SAMOUCZEK ECOTECT - proszę pisać maila piotr.gradzinski@zut.edu.pl
SYSTEM CERTYFIKACJI „BREEAM" A PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE (UPROSZCZONA OCENA) </span> 
UWAGA dot. SAMOUCZKA:
- każde pomieszczenie to strefa = strefa (zona) to obszar powierzchni o jednakowej temperaturze, tj. zespół pokoi, korytarze i klatki schodowe, itd. 
- zamienić jednostki w bilansie z Wh na kWh 
PRZYKŁADOWE PLANSZE