Nazwa Przedmiotu: PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE PODSTAWOWE
Rodzaj przedmiotu: kierunkowy
Jednostka prowadząca: Instytut Architektury i Planowania Przestrzennego, Zakład Projektowania Architektonicznego
Nauczyciel odpowiedzialny za przedmiot: Prof. nadzw. dr hab. inż. arch. Marek Wołoszyn 
Wymagania wstępne: zaliczenie przedmiotów poprzedzających (lub określenia wymaganej wiedzy): wymagane zaliczenie zajęć projektowych w sem. I, II i III.
Efekty kształcenia: 
Nauczenie formowania przestrzeni mieszkalnych poprzez projektowanie małych osiedli budownictwa jednorodzinnego z różnymi typami domów jednorodzinnych, nabycie umiejętności opracowania rysunków projektowych w skali 1:50.
Treść merytoryczna przedmiotu: 
Wykłady: 
podanie w formie skondensowanej zasobu wiedzy niezbędnej dla prac projektowych prowadzonych na ćwiczeniach. 
Ćwiczenia: 
Studenci na konkretnej lokalizacji mają opracować małe wnętrze urbanistyczno-architektoniczne składające się z kilku domów (co najmniej dwóch typów ), a następnie rozwiązać jeden z wybranych domów w formie koncepcji architektonicznej z elementami projektu technicznego w skali 1 : 50. 
Metody nauczania: 
Zajęcia polegają na pracy studialnej i projektowej na zajęciach, na początku których formułuje się zadanie projektowe, które winno być rozwiązane metodą kolejnych przybliżeń.Na początku semestru podaje się studentom algorytm postępowania projektowego na wszystkie ćwiczenia. Prowadzone są indywidualne korekty, zadania domowe, zadania klauzurowe i przeglądy zaawansowania prac projektowych. 
Metody oceny: 
Zaliczenie ćwiczeń odbywa się na podstawie: ocen z kontrolnych prac klauzurowych (35%) oraz oceny projektu kończącego dany semestr (65%). Opracowany projekt końcowy jest pracą przedstawiającą zarówno prawidłowość rozwiązania proble-mu projektowego jak i umiejętności techniczne i plastyczne studenta. 
Literatura:
Podstawowa:
Sumień, A. Wegener – Sumień – „Ekologiczne miasta, osiedla, budynki” – Inst. Gosp. Przestrzennej i Kom., W-wa 1991
M. Wołoszyn – „Wykorzystanie energii słonecznej w budownictwie jednorodzinnym” – COIB, W-wa 1991
H. Adamczewska – Wejhert – „Kształtowanie zespołów mieszkaniowych” – Arkady, W-wa 1985
H. Adamczewska – Wejhert – „Domy atrialne” – Arkady, W-wa 1990
Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
Uzupełniająca:
brak 

MATERIAŁY DO POBRANIA 
HARMONOGRAM ZAJĘĆ