Prof nadzw. dr hab. inż. arch. Grzegorz Wojtkun

Pokój 218 
E-mail: drossel@zut.edu.pl  
   
Tematyka prac dyplomowych: 
- projektowanie zespołów mieszkaniowo-usługowych 
- rozwiazania studialne z zakresu mieszkalnictwa o charakterze perspektywicznym 
- zagadnienia zwiazane z humanizacja zespołów mieszkaniowych 
- obiekty użyteczności publicznej 
- obiekty lecznictwa, odnowy biologicznej, opieki społecznej i rehabilitacji 

Publikacje książkowe:
„Wielorodzinne budownictwo mieszkaniowe. Wizje a rzeczywistość” Monografia naukowa. Prace naukowe Politechniki Szczecińskiej Nr 591. Instytut Architektury i Planowania Przestrzennego Nr 46. ISSN 0208-7065. Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Szczecińskiej, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, Szczecin 2008 r., s. 168.
„Osiedle mieszkaniowe w strukturze miasta XX wieku” Monografia I kw. 2004, 300 stron, 126 rycin, 43 fotografie, 33 tabele 
  
Dorobek naukowy w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie naukowej architektura i urbanistyka, w specjalności teoria architektury obejmuje w szczególności publikacje naukowe w języku polskim i angielskim (książkowe i nieksiążkowe) związane z prowadzeniem badań z zakresu powstania nowoczesnego mieszkalnictwa w Polsce i na świecie oraz jego rozwoju. Badania te dotyczą w szczególności pryncypiów Ruchu Nowoczesnego w architekturze oraz ich wpływu na współczesne nam sposoby kształtowania środowiska zamieszkania człowieka.

Zajęcia ze studentami pierwszego stopnia studiów i drugiego obejmujące wszystkie kierunki studiów na WBiA ZUT w Szczecinie (architektura i urbanistyka, projektowanie architektury wnętrz i otoczenia, wzornictwo oraz kierunki budowlane). Prodziekan ds. nauczania na kierunku Architektura i Urbanistyka oraz na kierunku Wzornictwo na WBiA Politechniki Szczecińskiej, a następnie ZUT w Szczecinie (2008–2012). Opiekun naukowy Studenckiego Koła Naukowego Bioarchitektura (od 1996). Opiekun naukowy dyplomantów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia, drugiego, studiów niestacjonarnych drugiego stopnia oraz promotor na studiach trzeciego stopnia.
1.    Wyróżnienie Prezydenta Miasta Szczecin pracy dyplomowej magisterskiej „Boatel na Wyspie Jaskółczej” (M. Ciechanowicz, 2008).
2.    Wyróżnienie Prezydenta Miasta Szczecin pracy dyplomowej magisterskiej „Stadion Pogoni w Szczecinie” (K. Kozubek, 2008).
3.    Wyróżnienie Prezydenta Miasta Szczecin pracy dyplomowej magisterskiej „Zespół wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej w Szczecinie” (K. Janukowicz, 2008).
4.   Wyróżnienie Prezydenta Miasta Szczecin pracy dyplomowej magisterskiej „Szpital Urazowy w Szczecinie” (P. Grzegorzewska, 2010).
5.   Nagroda specjalna w dziedzinie kształtowania architektury społeczno –publicznej WBiA ZUT w Szczecinie i SARP O/Szczecin za pracę dyplomową magisterską „Centrum Inicjatyw Społecznych w Szczecinie” (R. Stemporowski, 2013).
6.   Nagroda Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP za pracę dyplomową inżynierską „Zabudowa mieszkalno-usługowa przy ul. Mickiewicza w Stargardzie Szczecińskim” (K. Kozakiewicz, 2014)
7.   Wyróżnienie Prezydenta Miasta Szczecin pracy dyplomowej inżynierskiej „Dom mobilny modułowy w Szczecinie” (A. Zaniewska, 2015).
Wyróżnienie Prezydenta Miasta Szczecin pracy dyplomowej magisterskiej „Zabudowa mieszkalno-usługowa wielorodzinna przy ul. Sikorskiego w Szczecinie” (K. Kuchyt, 2016)

Najważniejsze publikacje 
1.    Wojtkun G. 2017, Human residential environment and radiesthesia, 17th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2017, Conference Proceedings volume 17, Ecology, Economics, Education and Legislation Issue 17, Ecology and Environmental Protection, 29 June-5 July 2017, Albena, Bułgaria, ISBN 978–619–7408–09–6, ISSN 1314–2704.
2.    Wojtkun G., 2016, Habitat – retrospekcja nieawangardowa. Aspekty estetyczne i utylitarne, Habitaty. Mój piękny habitat, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, ISBN 978–83–7493–969–0.
3.    Wojtkun G., 2015, Kształtowanie się nowoczesnej szwedzkiej architektury i mieszkalnictwa – awangarda bez rewolucji, Przestrzeń i Forma, nr 24, zeszyt 1, e–ISSN 2391–7725, ISSN 1895–3247.
4.    Wojtkun G., 2014, Nowoczesne mieszkalnictwo w Stanach Zjednoczonych a pryncypia europejskiej awangardy w architekturze, Przestrzeń i Forma, nr 22, zeszyt 3, s. 59–94, e-ISSN 2391–7725, ISSN 1895–3247.
5.    Wojtkun G., 2014, Między tradycjonalizmem w mieszkalnictwie a nowoczesnością, Przestrzeń i Forma, nr 21, s. 229–260, e-ISSN 2391–7725, ISSN 1895–3247.
6.    Wojtkun G., 2013, Chlubne i niechlubne postawy i wydarzenia w dziejach Ruchu Nowoczesnego w architekturze, Przestrzeń i Forma, nr 20, s. 179–202, ISSN 1895–3247.
7.    Wojtkun G., 2013, Skala i struktura wielorodzinnego obszaru mieszkaniowego w okresie ponowoczesnym, Środowisko mieszkaniowe, nr 12, s. 226–231, ISSN 1731–2442.
8.    Wojtkun G., 2012, Blokowiska na styku dwóch czasów i narodowości, Czasopismo Techniczne – Architektura, R. 109, z. 1, z. 1–A/2, s. 387–393, ISSN 0011–4561, ISSN 1897–6271.
9.    Wojtkun G., 2011, Blokowiska (nie)wdzięczna spuścizna, Czasopismo Techniczne – Architektura, R. 108, z. 14, z. 4–A/2, s. 477–482, ISSN 0011–4561, ISSN 1897–6271.
Wojtkun G., 2008, Wielorodzinne budownictwo mieszkaniowe. Wizje a rzeczywistość, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej Nr 591, Instytut Architektury i Planowania Przestrzennego Nr 46, 168 s., ISSN 0208–7065.