mgr inż. arch. Piotr Gradziński

Pokój 219 
E-mail:
pgradzinski@zut.edu.pl
pgradzinski@gmail.com  
Tel.: 506 565 104 
www.pgradzinski.zut.edu.pl
www.ekoarchitektura.zut.edu.pl


Absolwent Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, kierunku Architektura i Urbanistyka oraz Podyplomowych Studiów Architektury i Projektowania Wnętrz.
Od 2012 roku asystent na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie, Wydział Budownictwa i Architektury.
Zainteresowania naukowe poświęcone są architekturze ekologicznej, proekologicznej z uwzględnieniem i wykorzystaniem szeroko pojętej Analizy Cyklu Życia (Life Cycle Assessment) oraz BIM (Building Information Modeling) w procesie projektowym architektury. 
Od 2016 idee ekologiczne w architekturze rozwija także na studiach doktoranckich, Uniwersytetu Szczecińskiego, Wydział Humanistyczny, dyscyplina Filozofia.
W pracy dydaktycznej brał udział w 2017 i 2018 roku w programie ARCHI-PRZYGODY realizowany przez Narodowe Centrum Kultury. Oprócz obowiązków nauczyciela akademickiego stara się motywować i inspirować studentów do pracy nad rozwiązaniami ekologicznymi w architekturze. W ramach Studenckiego Koła Naukowego EKO-ARCHITEKTURA, którego jest opiekunem od 2013 roku organizuje dwa razy do roku naukowo-badawcze wyjazdy architektoniczne w kraju i za granicą. SKN EKO-ARCHITEKTURA podczas swojej działalności brało udział w konferencjach naukowych oraz otrzymało dwie nagrody:
25-26.11.2016 II NAGRODA, II Ogólnopolskiej Sesji Studenckich Kół Naukowych
Tyt. Ref.: „Autonomiczny dom jednorodzinny – Earthship” Ref: Krzysztof Żywucki.
20-21.11.2015 II NAGRODA, I Ogólnopolskiej Sesji Studenckich Kół Naukowych
Tyt. Ref.: „Architektura Recyklingu – Cykl Życia Materiałów” Ref: Krzysztof Żywucki.

Jest kilkukrotnym stypendystą Programu Erasmus Plus w ramach mobilności nauczycieli akademickich na przestrzeni lat 2014-2017. Prowadziłem zajęcia w języku obcym realizując 9 razy indywidualne programy nauczania na zagranicznych uczelniach partnerskich: 3 razy w Hiszpanii, 2 razy na Węgrzech, 2 razy na Łotwie oraz w Belgii i Czechach.
Ponadto, 16-23.11.2016r. zorganizował w ramach otrzymanego grantu badawczego (Numer zadania badawczego: 517-02-010-6721/17) Międzynarodowe Warsztaty Architektoniczne pt. „Environmental Life-Cycle Impacts of a Single-Family House” w Budapeszcie, Węgry we współpracy z Szent István University, Ybl Miklós Faculty of Architecture and Civil Engineering, dla studentów z polski (członkowie SKN EKO-ARCHITEKTURA) oraz z zagranicy (grupa wymiany międzynarodowej).
02-08.03.2014r. brał czynny udział jako tutor/prowadzący w Międzynarodowych Warsztatach Architektonicznych w Rydze, organizowanych przez Riga International School of Economics and Business Administration, Faculty of Architecture and Design, pt. "Sustainable refurbishment of residential buildings and the management after completion. Sustainable public information", podczas których wygłosiłem dwa referaty w języku obcym: “Green roofs and facades”, “Sustainable materials used in the retrofit buildings”.
Współpracował z: Grupami Artystycznymi z Niemiec i Hiszpanii, pracowniami architektonicznymi oraz jako konsultant w firmie Grontmij (Sweco Consulting), w której wykonywał certyfikaty BREEAM.

Wybrane osiągnięcia:
18.11.2015 Uchwała Rady Wydziału dot. otwarcia przewodu doktorskiego. Temat pracy doktorskiej: „Zastosowanie Analizy Cyklu Życia (LCA) w architekturze domów jednorodzinnych”.
Promotor: Prof. nzw. dr hab. inż. arch. Marek Wołoszyn, Promotor pomocniczy: dr inż. arch. Leszek Świątek
13.07.2016 Otrzymanie grantu na projekt badawczy. Numer zadania badawczego: 517-02-010-6721/17 Tytuł projektu: „Analiza Cyklu Życia budownictwa jednorodzinnego – Euroregion Pomerania”
2013 Opracowanie raportu w języku angielskim z certyfikacji BREEAM dla BRE – Building Research Establishment, budynku magazynowego DC2 - Prologis Park Wrocław V w 55-080 Nowa Wieś Wrocławska, ul. Ryszarda Chomicza 13 o powierzchni zabudowy ok. 17 600,00m2 (nr projektu: 327114)
2012 Współautor wstępnego studium rozwojowego dla City Bible Church w Portland, Oregon, USA
Autorzy opracowania: „CBC Preliminary Development Feasibility Study”.
Prof. Ric Stephens (University of Oregon, Marylhurst University), PhD. m. eng. George Hunt (Institutional Sustainability, Texas), mgr inż. arch. Piotr Gradziński
Od 2012 roku czynny udział w szkoleniach zawodowych, wystawach krajowych, ponad 20 konferencjach w kraju i zagranicą.

Opublikowane artykuły naukowe:
[1]   Gradziński P. (2014a) Cykl życia architektury - analogie architektury z organizmami żywymi. w: Architektura przyszłości, Monografia Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, s.167-183.
[2]   Gradziński P. (2014b) Integracja budynku ze środowiskiem, w: Integracja sztuki i techniki w architekturze i urbanistyce T. 2, Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, Bydgoszcz, s.117-127.
[3]   Gradziński P. (2015a) Architektura - ekologiczny transport materiału, w: Logistyka 3/2015, s.5655-5660
[4]   Gradziński P. (2015b) Cykl życia materiału w kształtowaniu architektury. TOM I - Badania interdyscyplinarne w architekturze 1, Gliwice, s.54-70.
[5]   Gradzinski P. (2015c) Przestrzeń cyfrowa - arealny nowy świat, w: Architecturae et Artibus, vol.7, no.1(23), Białystok, s.25-36.
[6]   Gradziński P. (2015d) Materia w procesie projektowym architektury. W: Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce 2015: Architektura :T.1,  Wyd. Młodzi Naukowcy Jędrzej Nyćkowiak, Poznań, s.57-64.
[7]   Gradziński P. (2015e) Światło w architekturze - nowe spojrzenie. W: Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce 2015: Architektura :T.1,  Wyd. Młodzi Naukowcy Jędrzej Nyćkowiak, Poznań, s.65-76.
[8]   Gradziński P. (2016a) Architektura zmienna w cyklu życia, w: Bać Z. (red.) Habitaty: reaktywacja małych społeczności lokalnych, Wrocław, s.446-472.
[9]   Gradzinski P. (2016b) Architektura natury. W: Architektura i Urbanistyka Część II, Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce, Wyd. Młodzi Naukowcy, Poznań, s.40-49.
[10] Gradzinski P. (2016c) Heigel M. Architektura ekologiczna na terenach poprzemysłowych, nadwodnych. W: Architektura i Urbanistyka Częsć II, Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce, Wyd. Młodzi Naukowcy, Poznań, s.49-57.
[11] Gradziński P. (2016d) Application the building information modeling (BIM) software in the climate change-oriented urban design, w: IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Volume 245, Session II - Building Performance Simulations, Transportation, Architectural Space, Architectural Culture, Heritage, Social Sciences and Architecture, Theories of Vision and Visuality, Wyd. International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM, s.499-506. doi: 10.5593/SGEM2016/HB63/S10.064
[12] Gradziński P. (2016e) Śmieci – przyszłość architektury, w: Integracja sztuki i techniki w architekturze i urbanistyce T. 4, Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, Bydgoszcz, s.87-99.
[13] Gradziński P. (2017) Application of the Life Cycle Analysis and the Building Information Modelling Software in the Architectural Climate Change-Oriented Design Process, w: IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 245 (2017) 042081, doi:10.1088/1757-899X/245/4/042081.