mgr inż. arch. Piotr Gradziński

Pełnomocnik Dziekana ds. Współpracy Dydaktycznej z Zagranicą

Pokój 219 
Kontakt:
pgradzinski@zut.edu.pl
pgradzinski@gmail.com  
Tel.: 506 565 104 
www.pgradzinski.zut.edu.pl

Absolwent Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Wydziału Budownictwa i Architektury (kierunek: Architektura i Urbanistyka) oraz Podyplomowych Studiów Architektury i Projektowania Wnętrz.
Idee ekologiczne w architekturze rozwijał także na studiach doktoranckich w dyscyplinie filozofia na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego. 
Zajęcia z architektury prowadził w przedszkolach, szkołach podstawowych oraz średnich m.in. w ramach programów NCK i IARP. 
Opiekun Studenckiego Koła Naukowego Eko-Architektura (zawieszone od 2019 r.).
Inicjator wyjazdów naukowo-badawczych wraz ze studentami oraz warsztatów tematycznych.
Członek „Komisji Kształtowania Przestrzeni Polski Północnej” Polskiej Akademii Nauk – Oddział w Gdańsku.
Członek The Centre for Philosophical Studies of History przy Uniwersytecie Oulu. Zainteresowania naukowe poświęca architekturze na zasadach zrównoważonego rozwoju.