Prof. nadzw. dr hab. inż. arch. Krystyna Januszkiwicz

Redaktor Naczelnym kwartalnika popularno-naukowego AV (Archivolta) 

Pokój 215 
E-mail: krystyna_januszkiewicz@wp.pl  
Tematyka prac dyplomowych:  
- architektura projektowana cyfrowo: obiekty użyteczności publicznej z nastawieniem na sport i rekreację. 
- projektowanie zintegrowane (architekt-konstruktor), zastosowanie cyfrowych narzędzi projektowania systemu CAD/CAE/CAM w procesie projektowym, druk 3D, pliki dla wytwórcy. 
<span>Publikacje książkowe: 

 O projektowaniu architektury w dobie narzędzi cyfrowych - stan aktualny i perspektywy rozwoju, Oficyna Wydawnicza PWr. 2010.
Piękno konstrukcji mostowych, Wydawnictwo PK, Kraków 2012.
Estetyka konstrukcji mostowych 

  W badaniach naukowych prowadzonych po 1980 roku podejmuję głównie problematykę architektury modernizmu i postmodernizmu oraz zagadnienia dotyczące zjawisk w kulturze światowej. Wymienić należy prace badawcze:  B. Lisowski, K. Januszkiewicz, Systematyka Architektury – Polska i Świat 1770 -1984,   K. Januszkiewicz, Tendencje regionalne w architekturze XX wieku, badania naukowe w ramach M.R.I. 6 XI /A/6 prowadzone w latach 1985-1986 (wyniki  opubliko-wane w: Teka Komisji Urbanistyki i Architektury, T.XXIII /1989-1990,  81-88.
3 Granty KBN (Wykonawca): Nr umowy KBN:  PB-1307/TO7/95/08 ,  Nr umowy KBN0861/PO4/99/17,
 Nr umowy KBN  PB-1355/TO7/2003/24,  lipiec 2003 -  wrzesień 2005.
Skierowanie uwagi na inżynierię, a zwłaszcza estetyczne aspekty konstrukcji mostowych zapro-   centowało  napisaniem dwóch książek (2005, 2012). Są to pierwsze w Polsce (po Wasiutyńskim, 1971) opracowania książkowe w obiegu społecznym dotyczące współczesnej problematyki tak istotnej dla polskiego mostownictwa.   
Na przełomie XX i XXI wieku, wraz rozwojem technologii cyfrowych, koniecznym stało się rozszerzenie zakresu poznawczego oraz definiowanie od nowa  kategorii architektury współ-czesnej, co zostało podjęte. Pomocne okazały się doświadczenia zdobyte w USA podczas stażu zawodowego w biurze projektów Arnett Associates . Badania naukowe nad architekturą projektowaną cyfrowo jakie prowadzę od 2005  dostarczając potrzebnych narzędzi badawczych dla teorii i praktyki architektury i wyznaczając nowe horyzonty metodologiczne. Książka pt. „O projektowaniu architektury w dobie narzędzi cyfrowych. Stan aktualny i perspektywy rozwoju” (2010), jak dotąd, stanowi jedyne w Polsce  naukowe kompendium wiedzy zakresu teorii i prak-tyki architektury projektowanej cyfrowo w latach 1992-2010. A także jest to pierwsze w Polsce przedstawienie osiągnięć Buckminstera Fullera (1895-1983) w kontekście współczesnych technik informatycznych, badań naukowych i narastającej świadomości potrzeby ochrony naszej Planety, co czyni istotny wkład w stan badań na świecie.
po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego  nauk technicznych
Zainteresowania naukowe koncentrują sie na interdyscyplinarnych badaniach odnośnie zagadnień projektowania cyfrowego  rozwiązani  strukturalnych nastawionych na  wydajność ekologiczną,  zmiany klimatu, zrównoważony rozwój.   Chodzi przede wszystkim o formy, które powstają w odpowiedzi na warunki środowiskowe i cechy materiału z którego są wykonywane.
2006 - Nagroda JM Rektora PK za osiągnięcia naukowe 
2013 - Nagroda JM Rektora PK za osiągnięcia naukowe 
2015 - Medal JM Rektora PCz. za osiągnięcia naukowe we współpracy naukowo-badawczej                                                        
Kierując się zasadą, że nauczanie to nieustanna  interakcja i wymiana na poziomach intelektu-alnym i emocjonalnym, mentalnym i kulturowym – to także budowanie wzorców zachowań
 i postaw społecznych osiągnięto:
1988 -   Zespołowa Nagroda JM Rektora Politechniki Krakowskiej za osiągnięcia w dziedzinie      
dydaktyczno-wychowawczej (II stopnia)
Nagroda dotyczyła wypracowania w latach 80. nowej metody dydaktycznej w nauczaniu przedmiotu „Architektura Współczesna”. Metoda ta została opublikowana i była prezentowana w 1992  w School of Architecture Washington University in St. Louis (USA) oraz Washington University w Seattle. Działalności Koła Naukowego  Architektury Współczesnej, którego byłam opiekunem w latach 1985-2012. Działalność tego Koła obejmowała różnorakie aktywności jak wyprawy naukowo-szkoleniowe, czy udział w konferencjach naukowych, referaty wygłaszane na Sesjach Studenckich Kół Naukowych i uczestnictwo w życiu uczelni. Koło włączało się także
 w akcje społeczne i środowiskowe. Moja praca z Kołem Naukowym znajdowała uznanie JM Rektora Politechniki Krakowskiej.
1997 - Nagroda  JM Rektora  PK za prowadzenie Koła Nauk, Architektury  Współczesnej
1999, 2000, 2002 -  Dyplomy JM Rektora PK w uznaniu wysiłku w prowadzeniu Koła Naukowego
Dla potrzeb dydaktyki powstał podręcznik akademicki pt. Estetyka konstrukcji mostowych, Wyd. PK, 2005. Za podręcznik akademicki otrzymałam, wraz z jego współautorami, Nagrodę JM Rektora PK  oraz Nagrodę Ministra Infrastruktury i Budownictwa.

W latach 2012-2014 uczyniłam WA Politechniki Poznańskiej wiodącym ośrodkiem dydaktycznym  zajmującym się projektowaniem cyfrowym.  Powstała tam pod moim  kierunkiem pierwsza w kraju pracownia parametryczna, a wykładany przez nią przedmiot „Architektura projektowana cyfrowo” był jedynym takim przedmiotem obowiązkowym na studiach architektonicznych w Polsce. Eksperymenty z wieloma parametrami przy jednoczesnym działaniu wielu różnych sił formatywnych, które tam były  przeprowadzane  w latach (2013-2014) są nadal nowatorskim (w Polsce dotychczas niestosowanym) przedsięwzięciem dydaktycznym.  Badania te prowadzone były w kooperacji z wytwórcą tego nowego materiału budowlanego. Prace naukowe i badawcze Januszkiewicz odwołują wprost do zagadnień dotyczących tektoniki cyfrowej jako nowe podejścia do metodologii projektowania architektonicznego. Metodologię ta  sukcesywnie wdrażam w jej pracy dydaktycznej. Prace studentów były prezentowane na wystawach w PP oraz Galaria Forma WBiA ZUT,  a także publikowane w artykułach naukowych indeksowanych  na Web of Science  oraz prezentowane na konferencjach w Singapurze, Bernie, Pradze Albenie.
Napisanie i opublikowanie Literatury Przedmiotu - Architektura Projektowana Cyfrowo
Ze względu na brak podręczników i literatury uzupełniającej z prowadzonych przez mnie przedmiotów napisałam i  udostępniłam 2 latach 2010-2014 szereg artykułów naukowych w wersji elektronicznej  dostępnych na  Krystyna Januszkiewicz Acadamia.edu  (50 pozycji)
Jako opiekun Koła Naukowego APC (Architektury Projektowanej Cyfrowo) organizuję zajęcia uzupełniające z obsługi programów do modelowania parametrycznego narzędziami cyfrowymi trzeciej generacji.
Promotorstwo prac dyplomowych wykonanych od 2012: na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia -  i drugiego stopnia -  (12 z nich otrzymało wyróżnienie)
2.    promotorstwo – 5 otwartych przewodów doktorskich od 2012  
-   liczba recenzji rozpraw doktorskich – 1,
-   liczba recenzji dorobku naukowego i monografii habilitacyjnych – 1,
-   liczba recenzji wydawniczych monografii habilitacyjnych – 4,
-   liczba recenzji książek – 2

Najważniejsze publikacje a) Książki, monografie naukowe, podręczniki akademickie
1. K. Januszkiewicz, O projektowaniu architektury w dobie narzędzi cyfrowych, Oficyna Wydawnicza, Wrocław 2010.
2.  K. Flaga,  K. Januszkiewicz, Piękno konstrukcji mostowych, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej,  Kraków 2012 (grudzień)   
3. K. Flaga, K. Januszkiewicz, A. Hrabiec, E. Cichy Pazder, Estetyka konstrukcji  mostowych,  Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2005 ( Nagroda Ministra Budownictwo i  Infrastruktury) (podręcznik akademicki)

Ważniejsze publikacje Web of Science:
5. K. Januszkiewicz, Shaping complex geometry with using ESO evolutionary digital optimization tools. A new approach to architectural design,  SGEM  Nano, Bio and Green  Technologies for a sustainable Future, Vol.17,  Issue 62, Albena  2017 :  749-756.
6. K. Januszkiewicz, Climate Change Adopted Building Envelope as a Protector of Human Health in the Urban Environment , Materials Science and Engineering 245  (2017) 052004 doi:10.1088/1757-899X/245/5/052004.

7. K. Januszkiewicz, Constructing Non-Linear Shaping Envelops in Current Architecture,  Procedia Engineering 161, Elsevier Science Direct (2016) : 497-502.
8. K. Januszkiewicz, Karol G. Kowalski,  Parametric Architecture in the Urban Space,  Materials Science and Engineering 245 (2017) 052082 doi:10.1088/1757- 
    899X/245/5/052082
9. K. Januszkiewicz,  M. Banachowicz,  Glass as a Component of Curvilinear Architecture in 21st Century, Procedia Engineering 161, Elsevier Science Direct (2016) : 1490-1495.
10. K. Januszkiewicz,  N. E. Paszkowska, Climate change  adopted building envelope for the urban environment  A new approach to architectural design, SGEM Nano, Bio and Green Technologies for a sustainable Future, Vol III, Vienna 2016 :  515-522.