mgr inż. arch. Maciej Furmańczyk

Pokój 222 
E-mail: furmanczyk@poczta.fm 

Tematyka prac dyplomowych:
- budynki jednorodzinne i zespoły zabudowy jednorodzinnej
- budynki wielorodzinne i zespoły zabudowy wielorodzinnej
- rewaloryzacja budynków wielorodzinnych z I połowy XX w.
- budynki użyteczności publicznej

Program badawczy „Przywracanie właściwości użytkowych budynków, z uwzględnieniem optymalizacji ekonomicznej, jako efekt stosowania rozwiązań innych niż przewidziane w obowiązujących przepisach techniczno-budowlanych, z zastosowaniem elementów inżynierii pożarowej, analizy funkcjonalnej i specyfiki uwarunkowań obiektu budowlanego”. W ramach programu od roku 2001 opracowałem ponad 1000 ekspertyz technicznych dla administracji państwowej i samorządowej, szkół, obiektów służby zdrowia i opieki społecznej, uczelni wyższych, banków, spółdzielni mieszkaniowych, kościołów i inwestorów prywatnych, umożliwiających funkcjonowanie budynków, ich przebudowę lub zmianę sposobu użytkowania. Ekspertyzy były opracowywane na całym obszarze kraju.
Program badawczy „Ochrona struktury przestrzennej, układów urbanistycznych, ruralistycznych i krajobrazowych oraz wartościowych obiektów, poprzez przeciwdziałanie degradacji i zawłaszczania przestrzeni publicznych i terenów otwartych przez urządzenia reklamowe, w celu zachowanie ładu przestrzennego”. W ramach programu od roku 2015 opracowałem projekt uchwały Rady Gminy Kołbaskowo w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania na terenie Gminy Kołbaskowo obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz materiałów budowlanych z jakich mogą być wykonane – uchwała została uchwalona, opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego – i obowiązuje od 12 czerwca 2017 r.                                 W trakcie opracowania jest projekt analogicznej uchwały dla gminy Dobra.

Działalność projektowa od roku 1980: początkowo w Biurze „Miastoprojekt Szczecin”, później własna firma projektowa. Wykonałem ponad 80 zrealizowanych projektów budynków wielorodzinnych i użyteczności publicznej, w tym projekty całych zespołów (osiedli) mieszkaniowych, oraz kilkadziesiąt zrealizowanych projektów budynków jednorodzinnych. Projekt odrestaurowania i zagospodarowania w celach turystycznych wieży kościoła ewangelickiego w Świnoujściu otrzymał nagrodę prezydenta miasta w kategorii obiekt roku.

Od roku 2000 działalność w zakresie rzeczoznawstwa (rzeczoznawca budowlany w specjalności architektonicznej) – wykonałem ponad 1500 ekspertyz i opinii technicznych dla administracji państwowej i samorządowej, szkół, obiektów służby zdrowia i opieki społecznej, uczelni wyższych, banków, spółdzielni mieszkaniowych, kościołów i inwestorów prywatnych.

Działalność w Izbie Architektów: Od czasu powstania Izby jestem członkiem Komisji Kwalifikacyjnej Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Architektów – przez osiem lat jako jej sekretarz i przez osiem lat jako wiceprzewodniczącym. W tym czasie przeprowadziłem 16 egzaminów na uprawnienia budowlane dla architektów.

Od roku 2007 jestem członkiem Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w gminie Kołbaskowo: komisja zajmuje się opiniowaniem projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Od roku 2010 opracowuję projekty decyzji o warunkach zabudowy i projekty decyzji celu publicznego w gminie Kołbaskowo – wykonałem około 800 projektów decyzji, o których mowa w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Doświadczenie zawodowe projektanta i rzeczoznawcy budowlanego, pracy w gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej, przy obsłudze urbanistycznej gminy oraz w Izbie Architektów wykorzystuję w na bieżąco w trakcie zajęć dydaktycznych ze studentami.
Od roku 1989 praca na Wydziale Budownictwa i Architektury – początkowo Politechniki Szczecińskiej, obecnie Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego jako wykładowca. Promotorstwo 2 prac dyplomowych inżynierskich. Recenzje 4 prac dyplomowych inżynierskich.