Prof. nzw. dr hab. inż. arch. Marek A. WołoszynDorobek dr hab. inż. arch. Marek Wołoszyn, Prof. ZUT


 

Pokój 220
E-mail: archmark@wp.pl  

Tematyka prac dyplomowych:  
- projekty domów ekologicznych 
- projekty osiedli ekologicznych 
- projekty budynków użyteczności publicznej i architektury sakralnej 
- projekty rewitalizacji starej zabudowy z nowymi uzupełnieniami  Publikacje książkowe:  
Absolwent kierunku architektura na WBiA Politechniki Szczecińskiej w roku 1980. Doktorat na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej w 1989 roku, habilitacja również na Politechnice Wrocławskiej. 
Specjalizuje się w zakresie architektury spełniającej zasady zrównoważonego rozwoju, szczególnie w architekturze energooszczędnej. Autor wielu realizacji z zakresu budownictwa: sakralnego, użyteczności publicznej (nagroda II st. Ministra Spraw Wewnętrznych i Admin. w roku 1998 za budynek Muzeum Przyrody Wolińskiego Parku Narod.) i mieszkaniowego, także rewitalizacji.

           Zainteresowania naukowe poświęcone implementacji zasad zrównoważonego rozwoju w architekturze i urbanistyce, są konsekwentnie realizowane w rozwoju naukowym i zawodowym. Doktorat był poświęcony tematyce wykorzystania energii słonecznej w budownictwie, a zebrany materiał dał podstawę do napisania książki p.t.: ”Wykorzystanie energii słonecznej w budownictwie jednorodzinnym”. Konsekwencją zainteresowań ekologią w budownictwie, była propozycja utworzenia interdyscyplinarnego zespołu badawczego (12 osobowego), który opracował wytyczne do proekologicznej rewitalizacji śródmiejskiego kwartału budownictwa czynszowego z końca XIX w. Projekt badawczy: demonstracyjnej rewitalizacji proekologicznej, był prowadzony w latach 1996-99, przy współudziale Ministerstwa Budownictwa Królestwa Holandii. Zarówno wytyczne jak i raport z realizacji ukazały się w formie książkowej w j. polskim i angielskim. W 1999r. inwestor - TBS Szczecin otrzymał nagrodę Ministerstwa SWiA za wzorcową renowację. Doświadczenia nabyte przy tym projekcie, oraz przy innych indywidualnych opracowaniach autora, dały podstawę do napisania monografii habilitacyjnej, która stała się jedną z podstaw uzyskania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk technicznych na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej w roku 2007. Szerokie doświadczenia naukowe i projektowe zostały podsumowane w  recenzowanej monografii p.t.: "Ekorewitalizacja - zagadnienia architektoniczne" wydanej w 2013 r. Działalność naukowa, dydaktyczna, promotorska jest związana z zagadnieniami wpływu rozwoju zrównoważonego na architekturę. W latach 208-2014 dyrektor Instytutu Architektury i PP, członek sekcji PAN i ZPIA.

Po ukończeniu studiów, do chwili obecnej łączę działalność naukową z działalnością projektową (uprawnienia projektowe w 1983 r. współwłaściciel Biura Projektowego ARCH-MARK s.c.). Nagroda II – st. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za najlepszą realizację archi­te­ktoniczną w roku 1998 za – „Muzeum Przyrody Wolińskiego Parku Narodowego w Między­zdrojach”, nagrody i wyróżnienia w konkursach SARP, autor 3 kościołów, 8 domów parafialnych, 26 domów jednorodzinnych, 12 obiektów handlowych, wielu adaptacji i przebudów.

Autor nowego modułu zajęć: Projektowanie architektoniczne proekologiczne, do którego opracowałem program, pomoce i szczegółowy harmonogram, za co otrzymałem nagrodę Rektora ZUT w roku 2012. Wszystkie materiały do zajęć są dostępne przez internet na stronie katedry. Sprawuję opiekę naukową nad kołem naukowym: Ekoarchitektura. Prowadzę zajęcia w języku angielskim dla studentów z wymiany Erazmus. W roku 2012 mój doktorant: mgr inż. Paweł Nowak, obronił pracę doktorską na WA Politechniki Wrocławskiej.

Najważniejsze publikacje
a) Książki, monografie naukowe, podręczniki akademickie
1.        Wołoszyn M.: Wykorzystanie energii słonecznej w budownictwie jednorodzinnym, mono­grafia, Wyd. Centralny Ośrodek Informacji Budownictwa, nakł. 4000 egz., Warszawa 1991.
2.        Wołoszyn M.: Projektowanie rewitalizacji zabudowy czynszowej z uwzględnieniem uwarun­kowań ekologicznych. Na wybranych przykładach śródmiejskiej zabudowy z XIX i po­czątku XX w. - mono­grafia recenzowana, Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej nr 585, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, Szczecin 2005.
3.        Projekt demonstracyjny renowacji ekologicznej w Kwartale Nr 27 Turzyńskim w Szczecinie, pod red. M. Wołoszyna. Raport końcowy przygotowany przez zespół pracowników Politechniki Szczecińskiej, s 75 + Załączniki, nakład 200 egz., Szczecin V.1999 w j.polskim i j. angielskim.
4.        Wołoszyn M.: EKOREWITALIZACJA. Zagadnienia architektoniczne, monografia recenzowana, Wyd. naukowe Exemplum, Poznań 2013

b) Ważniejsze publikacje w czasopismach krajowych i zagranicznych
5.        Wołoszyn M.: Systemy bierne konwersji energii słonecznej w rewitalizacji zabudowy czynszowej z XIX w., Kwartalnik naukowo-dydaktyczny „Przestrzeń i Forma” 2005 nr 2, s. 133 - 152.
6.        Wołoszyn M.: Zmiany w rewitalizacji struktur zabudowy czynszowej na zasadach zrówno­wa­żonego rozwoju – Berlin, Kopenhaga, Szczecin. URBANISTA – miesięcznik Towa­rzy­stwa Urbanistów Polskich 2005 nr 12.
7.        Wołoszyn M.: Ujmowanie – kształtowanie przestrzeni wewnątrz kwartałów zabudowy czynszowej, Czasopismo naukowo-dydaktyczne „Przestrzeń i Forma” 2008 nr 10, s. 195-202.
8.        Wołoszyn M.: Nowe Miasto Akademickie w Szczecinie – nowe miejsce w strukturze miasta. Odnowa krajobrazu miejskiego – ULAR 6. Miasto – miejsca ludziom przyjazne. Tom-1, Gliwice 2012,  s. 433- 439, j. polski, ISBN 978-83-926402-6-4
9.        Wołoszyn M.: Passive systems in raising Energy efficiency of public utility buildings – action simulations, “ARCHITECTURE, CIVIL ENGINEERING, ENVIRONMENT” The Silesian University of Technology, Gliwice, Vol. 9 No 2/2016, ISSN1899-0142, str. 37-43. Il.4. j. ang.

10.    Wołoszyn M.: Analyses of public utility building – students designs, aimed at their energy efficiency improvement”,  WMCAUS 2017, Praga 12-16.06.2017. j. ang.