Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
KATEDRA  MIESZKALNICTWA  I  PODSTAW  TECHNICZNO-EKOLOGICZNYCH ARCHITEKTURY, Wydział Architektury, ZUT w Szczecinie
Kierownik jednostki:  prof. nzw. dr hab. inż. arch. Marek Adam Wołoszyn
Katedra Mieszkalnictwa i Podstaw Techniczno-Ekologicznych Architektury (KMiPTEA) została powołana w 2016 r. W katedrze jest zatrudnionych na pełnym etacie 3 samodzielnych pracowników naukowych (profesorowie uczelni), 1 adiunkt, 3 magistrów (asystentów i starszych wykładowców). Pracownicy katedry opiekują się  11 doktorantami. Katedra od kilku lat ma największą ilość publikacji na 1 pracownika. Pracownicy katedry posiadają wieloletnie doświadczenie dydaktyczne, a także doświadczenie zawodowe (większość posiada uprawnienia projektowe i wieloletni staż pracy w biurach projektowych). Pracownicy katedry prowadzą 3 studenckie koła naukowe (SKN):
1. Architektura Projektowana Cyfrowo – opiekun dr hab. inż. arch. Krystyna Januszkiewicz, prof. nzw. (wykorzystanie zaawansowanych technik komputerowych do modelowania architektury – Rhino).
2. Eko-Architektura – opiekun mgr inż. arch. Piotr Gradziński, dr hab. inż. arch. Marek Wołoszyn, prof. nzw. opieka naukowa (pogłębienie wiedzy w zakresie ekologii w architekturze i zwiedzanie realizacji demonstracyjnych).
3. Bioarchitektura – opiekun dr hab. inż. arch. Grzegorz Wojtkun, prof. nzw. (nowe tendencje w kształtowaniu środowiska mieszkaniowego, dostosowanie przestrzeni dla osób niepełnosprawnych).

Nazwisko i imię

Tytuł/stopień naukowy

 specjalność

Marek Wołoszyn

dr hab. inż. arch. prof. nzw.

kierownik katedry, październik 2011

minimum kadrowe

rozwój zrównoważony, a architektura; architektura mieszkaniowa i użyteczności publicznej, rozwój architektury w XIX, XX, XXI w.

Grzegorz Wojtkun

dr hab. inż. arch. prof. nzw.

czerwiec 2018

minimum kadrowe

rozwój mieszkalnictwa w Polsce i na świecie, współczesne sposoby kształtowania środowiska zamieszkania człowieka ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych; mieszkanie najmniejsze

Karol Kowalski

dr inż. arch. adiunkt

projektowanie architektoniczne z użyciem technologii cyfrowych

Grzegorz Ferber

mgr inż. arch.

/st. wykładowca

projektowanie architektoniczne, architektura i urbanistyka mieszkalnictwa i obiektów użyteczności publicznej

Maciej Furmańczyk

mgr inż. arch./ wykładowca

proj. architektoniczne, architektura i urbanistyka mieszkalnictwa i obiektów użyteczności publicznej, rzeczoznawca -ekspertyzy architektoniczne i urb.

Piotr Gradziński

mgr inż. arch. / st. asystent

architektura proekologiczna z uwzględnieniem i wykorzystaniem szeroko pojętej Analizy Cyklu Życia (Life Cycle Assessment)W Katedrze Mieszkalnictwa i Podstaw Techniczno-Ekologicznych Architektury jest zatrudnionych trzech samodzielnych pracowników, którzy prowadzą działalność dydaktyczną oraz sprofilowane badania naukowe jak poniżej:

1.   Krystyna Januszkiewicz, Karol Kowalski

 

Nazwa zadania

Technologie cyfrowe w projektowaniu architektonicznym i inżynierskim nastawionym na efektywność ekologiczną i zrównoważony rozwój

 

Cel badań

Rozpoznanie narzędzi cyfrowych, metod i strategii projektowych stosowanych w projektowaniu obiektów architektonicznych i konstrukcji inżynierskich zapewniających efektywne zużycie energii i materiałów oraz ich korzystne oddziaływanie na środowisko naturalne i przestrzeń zbudowaną

 

2. Marek Wołoszyn, Grzegorz Wojtkun, Piotr Gradziński

 

Nazwa zadania

Projektowanie środowiska mieszkaniowego z uwzględnieniem aspektów ekologicznych

 

Cel badań

Celem badań jest analiza możliwości stosowania zasad zrównoważonego rozwoju w projektowaniu architektonicznym obiektów i zespołów mieszkalnych. Badania dotyczą aspektów ekologicznych, estetycznych, społecznych, kulturowych oraz zdrowotnych i psychologicznych architektury i środowiska zbudowanego, a także aplikacji tych zagadnień do procesu dydaktycznego

 Zespół pracowników naukowych KMiPTEA oferuje następujący zakres badań i usług eksperckich:
1.   Analiza i ocena projektowanej i istniejącej zabudowy w aspekcie jej ekologiczności i energochłonności za pomocą programów do wspomagania projektowania: Ecotect, Grashopper, Rhino, Vasari.
2.   Analizy, tzw. cyklu życia materiałów wbudowanych w obiekt oraz obiektów przy wykorzystaniu technologii cyfrowych.
3.   Analizy energetyczne obiektów istniejących i projektowanych (bilanse energetyczne, wykorzystanie alternatywnych źródeł energii, ekspertyzy i inne).
4.   Szkolenia i doradztwo w zakresie budownictwa 0-energetycznego i pasywnego.
5.   Projektowanie, doradztwo i ekspertyzy w zakresie rewitalizacji śródmiejskiej zabudowy kwartałowej z XIX i XX w.
6.   Projektowanie, doradztwo i ekspertyzy w zakresie budownictwa wielorodzinnego i jednorodzinnego.